Tabasalu Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

 

1. Üldsätted

 

1.1. Käesolev kord reguleerib Tabasalu Gümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10., 11. ja 12. klassi vastuvõtmist (edaspidi vastavalt G1, G2 ja G3).

 

1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorralduse kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 

1.3. Vastuvõtu kord avaldatakse kooli veebilehel.

 

 

2. Vastuvõtu tingimused

 

2.1. Kooli G1 vastuvõtmise eelduseks on:

 

2.1.1. vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded;

 

2.1.2. vähemalt rahuldav hoolsuse ja/või käitumise aastahinne; 2.1.3. põhikooli lõpueksamite tulemused vähemalt 50%.

 

2.2. Kool võtab õpilasi G1 vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku sisseastumistesti ja vestluse tulemuste alusel.

 

2.3. Kool võtab G2 ja G3 õpinguid alustama vastu kandidaadi varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinded), motivatsioonikirja ja sisseastumisvestluse alusel. Komisjonil on õigus määrata sisseastumistesti sooritamise kohustus, kui kandidaadi õpinguraamatu väljavõttel on rahuldavaid (hinne “3” või võrdsustatud) kursusetulemusi.

 

2.3.1. G1 õpilasi võetakse õppeaasta jooksul vastu vaid vabade kohtade olemasolul.

 

2.4. G2 ja G3 õpilaste vastuvõtmise eelduseks on: 2.4.1. vabade õppekohtade olemasolu vastavas lennus;

 

2.4.2. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

 

2.4.3. G2 astumiseks lõpetanud G1, G3 astumiseks lõpetanud G1 ja G2 positiivsete (hinded “3”-”5" võrdsustatud) kursusehinnetega.

 

 

3. Sisseastumise korraldus

 

3.1. Kandideerimiseks tuleb õpilasel registreeruda elektrooniliselt sisseastumiskeskkonna kaudu, mis on leitav kooli kodulehel. Elektroonilises registreerumisvormis tuleb G1 õpilasel esitada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ning kinnitada, et õpilane on tutvunud kooli vastuvõtu tingimuste ja korraga.

 

3.2. Sisseastumisega seotud teavitused (avaldused, kirjavahetus ning otsused) tehakse sisseastumiskeskkonnas.

 

3.3. Otsuse sisseastumistestile kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest sisseastumiskeskkonnas.

 

3.4. Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või puudulik hinne.

 

3.5. Sisseastumistestile kutsutud õpilased sooritavad kooli poolt määratud kuupäeval ja kohas kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete ja matemaatika õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 180 minutit.

 

3.6. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on õpilasel testi erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui testide sooritamise päeval kell 10, kirjalikult Kooli õppejuhi poole, et teatada puudumise põhjus.

 

3.6.1. Õppejuht teavitab otsusest uue testi aja määramise või mittemääramise kohta õpilasele (ja õpilase seaduslikule esindajale) kolme tööpäeva jooksul sisseastumiskeskkonnas.

 

3.7. Sisseastumistesti tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse vestlusele maksimaalselt 225 õpilast. Sisseastumistesti tulemused avaldatakse õpilastele sisseastumiskeskkonnas 2 nädala jooksul pärast testi sooritamist.

 

3.8. Sisseastumistesti, vestluse tulemuste ja 9. klassi kokkuvõtvate hinnete (sh hoolsus ja käitumine) keskmise alusel moodustub pingerida, mis on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas kutse saatmiseks. Õpilased, kellele ei saadeta kutset, jäävad ootenimekirja.

 

3.8.1. Pingerida moodustub 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnetest ning sisseastumistestil ja -vestlusel saadud punktidest. Kui 9. klassi tunnistusel kasutatakse 5-palli süsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse tulemused 5-palli süsteemi. 9. klassi tunnistuse kümne õppeaine hinnete kogusumma ning testil ja vestlusel saadud punktid 3 arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 20%, testi punktid 40% ning vestluse punktid 40% õpilase punktide kogusummast.

 

3.9. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise 2 nädala jooksul kutse saatmisest.

 

3.10. Õppijakohta pakutakse ootenimekirjas pingerea kõrgeimal kohal olevale õpilasele, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid.

 

3.11. Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui juunikuus on õpilase 9. klassi tunnistusel 3. trimestri või II poolaasta tulemustes mitterahuldavaid hindeid (sh hoolsuse ja/või käitumise aastahinne) või kui põhikooli lõpetaja ebaõnnestub mistahes lõpueksamil (peab sooritama koolieksami või kui eksami tulemus on 49% või vähem). Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas pingereas kõrgeimal kohal olev õpilane.

 

3.12. Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest esimesel võimalusel, kui mitte hiljem kui 31. augustil. 

 

3.13. Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi).

 

3.14. Kool ei salvesta vestlust ühelgi viisil, sealhulgas ei tee kool vestlusest stenogrammi või helisalvestist. Kui kandidaat soovib vestluse heli salvestamist, tuleb sellest teavitada kooli vähemalt kaks täistööpäeva ette. Selleks tuleb täisealise õpilase või alaealise õpilase ametliku esindaja poolt digiallkirjastatud sooviavaldus saata kooli üldmeilile kool@tbg.edu.ee.

 

3.15. Vestluse tulemus saadetakse sisseastujale elektroonilise sisseastumiskeskkonna kaudu. Tulemuseks saab olla:

 

3.15.1. kutse õppima asumiseks Tabasalu Gümnaasiumisse.

 

3.15.2. õpilase arvamine ootenimekirja

 

3.15.3. kutse kordusvestlusele.

 

3.15.4. otsus keelduda õpilase Tabasalu Gümnaasiumisse vastuvõtmisest.

 

3.16. Kordusvestluse tulemuseks saab olla punktides 3.15.1. või 3.15.4. kirjeldatu.

 

3.17. Õpilased, kes on saanud kutse asuma õppima Tabasalu Gümnaasiumisse, peavad selle kinnitama hiljemalt kutses määratud kuupäevaks. Viidatud tähtajaks kinnitamata jätmine loetakse automaatselt kutse tagasilükkamiseks.

 

 

4. Vastuvõtmine

 

4.1. Õpingute alustamiseks esitab kutse saanud ja selle kinnitanud õpilane sisseastumiskeskkonnas järgmised sisseastumisdokumendid:

 

4.1.1. taotlus kooli vastuvõtuks;

 

4.1.2. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinnetelehe koopia);

 

4.1.2.1. juhul kui ilmneb, et lõputunnistusel on mitterahuldavaid hindeid (punkt 3.13), siis on koolil õigus õppima asumise kutse tagasi võtta.

 

4.1.3. 9. klassi klassitunnistus;

 

4.1.4. passi või isikutunnistuse (ID-kaart) (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia;

 

4.1.5. hinneteleht, klassitunnistus või gümnaasiumi õpinguraamat koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (G2 ja G3 astujad ning õppeperioodi ajal G1 astujad);

 

4.1.6. väljavõte õpilasraamatust (G2 ja G3 astujad).

 

4.2. Tervisekaart esitatakse kinnises ümbrikus kooliõele õppeaasta alguses.

 

4.3. G1 astujate sisseastumisdokumente võetakse vastu 17. juunist kuni 28. juunini (sh).

 

4.4. Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab kooli vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase kooli vastuvõtmise, lähtudes punktis 3.8 kirjeldatud pingereast ja 3.13 kirjeldatud tingimuste täitmisest.

 

4.5. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilasi sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 1. juulil.

 

4.6. Kool garanteerib vahetusõpilaseks läinud vastuvõetud õppijale õppekoha järgmiseks õppeaastaks.

 

4.7. Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

 

Korduma kippuvad küsimused

Milline on Tabasalu Gümnaasiumi tunniplaan?

Mis tähendab, et reeded on iseseisva õppimise päevad?

Reeded on valikainete ja iseseisva õppimise päevad – sa saad läbida valikaineid, mis on väljaspool koolimaja (nt TalTechis), minna praktikale mõnesse ettevõttesse, arendada oma meeskonnaga projekte või õpilasfirmasid, süveneda juhendatud iseseisvasse töösse, tegeleda uurimistööga, osaleda e-kursustel ja koolitustel.

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid, vaid on lennupõhised mentorgrupid. Kuid oma lennu- ja koolikaaslastega puutud sa palju kokku nii ühisloengutes, valikainetes kui ka kooli üritustel ja väljasõitudel

Kui palju on koolis erinevaid toredaid üritusi?

Kui palju on koolis erinevaid toredaid üritusi, kui aktiivne on õpilasesindus ning kui palju õpilased räägivad kaasa koolielu korraldamises, sõltubki teist ja teie tahtest – meie omaltpoolt toetame ja soodustame seda igati.