Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Algdokument koos lisadega: Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

 

HARTA ühiskatsete korraldamise põhimõtted siin.

 

 

1. Üldsätted

 

1.1.Kord reguleerib Tabasalu Gümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10., 11. ja 12. klassi vastuvõtmist (edaspidi vastavalt G1, G2 ja G3).

 

1.2.Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu ja töökorralduse kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 

1.3.Vastuvõtu kord avaldatakse kooli veebilehel.

 

 

2. Vastuvõtu tingimused

 

2.1.Kooli G1 vastuvõtmise eelduseks on:

 

2.1.1. vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded;

 

2.1.2. vähemalt rahuldav hoolsuse ja käitumise aastahinne

 

2.1.3. põhikooli lõpueksamite tulemused vähemalt 50% maksimumtulemusest.

 

2.2.Kool võtab õpilasi G1 vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku sisseastumistesti ja vestluse tulemuste alusel.

 

2.3.Kool võtab G2 ja G3 õpinguid alustama vastu kandidaadi varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinded), motivatsioonikirja ja sisseastumisvestluse alusel. Komisjonil on õigus määrata vastavas aines sisseastumistesti sooritamise kohustus, kui kandidaadi õpinguraamatu väljavõttel on rahuldavaid (hinne “3” või võrdsustatud) kursusetulemusi.

 

2.3.1. G1 võetakse õpilane õppeaasta jooksul vastu vaid vaba koha olemasolul.

 

2.4.G2 ja G3 õpilase vastuvõtmise eelduseks on:

 

2.4.1. vaba õppekoha olemasolu vastavas lennus;

 

2.4.2. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus

 

2.4.3. G2 astumiseks lõpetanud G1, G3 astumiseks lõpetanud G1 ja G2 positiivsete (hinded “3”–”5" või nendega võrdsustatud hinded) kursusehinnetega.

 

 

3. Sisseastumise korraldus

 

3.1.Vastuvõtuprotsessi korraldab kool ühiskatsetena HARTA (Harjumaa Riigigümnaasiumid) tegevuste raames.

 

3.2.Kandideerimiseks tuleb õpilasel registreeruda elektrooniliselt sisseastumiskeskkonna kaudu, mis on leitav kooli kodulehel. Elektroonilises registreerumisvormis tuleb G1 õpilasel esitada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ning kinnitada, et õpilane on tutvunud kooli vastuvõtu tingimuste ja korraga.

 

3.3.Sisseastumisega seotud teavitused (avaldused, kirjavahetus ning otsused) tehakse sisseastumiskeskkonnas.

 

3.4.Otsuse sisseastumistestile kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest sisseastumiskeskkonnas.

 

3.5.Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või puudulik hinne.

 

3.6.Sisseastumistestile kutsutud õpilased sooritavad kooli poolt määratud kuupäeval ja kohas kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete ja matemaatika õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 180 minutit. Nõutud pädevused ja teemad on kirjeldatud vastuvõtukorra lisas 1.

 

3.7.Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on õpilasel testi erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab vastuvõtukomisjon. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui testide sooritamise päeval kell 10, kirjalikult kooli õppejuhi poole, et teatada puudumise põhjus.

 

3.7.1. Õppejuht teavitab õpilast ja alaealise puhul õpilase seaduslikku esindajat otsusest uue testi aja määramise või mittemääramise kohta kolme tööpäeva jooksul sisseastumiskeskkonnas.

 

3.8. Sisseastumistesti tulemused avaldatakse sisseastumiskeskkonnas kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

 

3.9. Sisseastumistesti tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse vestlusele maksimaalselt 225 õpilast vooru kohta.

 

3.9.1. Esimesse vestlusvooru kutsutakse vaid õpilased, kes on märkinud Tabasalu Gümnaasiumi oma esimeseks eelistuseks.

 

3.9.2. Teise vestlusvooru kutsutakse õpilased, kes on märkinud Tabasalu Gümnaasiumi oma teiseks eelistuseks. Teise vestlusvooru toimumine sõltub vabade kohtade olemasolust.

 

3.9.3. Kolmandasse vestlusvooru kutsutakse õpilased, kes on märkinud Tabasalu Gümnaasiumi oma kolmandaks eelistuseks. Kolmanda vestlusvooru toimumine sõltub vabade kohtade olemasolust.

 

3.10. Vestlusel hinnatakse kandidaadi üldpädevusi järgmistes valdkondades: minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus. Nõutud pädevused ja teemad on kirjeldatud vastuvõtukorra lisas 1.

 

3.11. Vestlust hinnatakse ühtse hindamismaatriksi alusel. Iga valdkond annab 25% üldtulemist. Vestlusel on võimalik saada maksimaalselt 5 punkti igas valdkonnas ja kogusummana 20 punkti. Lõppskoori annab komisjoni liikmete punktisummade aritmeetiline keskmine. Vestluse positiivseks läbimiseks on vaja saada vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktiskoorist (10 punkti).

 

3.12. Vestlusel osalevad vastuvõtukomisjon ja õpilaskandidaat. Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi).

 

3.13. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on õpilasel vestlust erandkorras võimalik pidada muul ajal, mille määrab vastuvõtukomisjon. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui vestluse toimumise päeval kell 10, kirjalikult kooli õppejuhi poole, et teatada puudumise põhjus.

 

3.13.1. Õppejuht teavitab õpilast ja alaealise puhul õpilase seaduslikku esindajat otsusest uue vestluse aja määramise või mittemääramise kohta kolme tööpäeva jooksul sisseastumiskeskkonnas.

 

3.14. Kool ei salvesta vestlust ühelgi viisil, sealhulgas ei tee kool vestlusest stenogrammi või helisalvestist. Kui kandidaat soovib vestluse heli salvestamist, tuleb sellest teavitada kooli vähemalt kaks täistööpäeva ette. Selleks tuleb täisealise õpilase või alaealise õpilase ametliku esindaja poolt digiallkirjastatud sooviavaldus saata kooli üldmeilile kool@tbg.edu.ee.

 

3.15. Vestluse tulemus saadetakse sisseastujale hiljemalt kahe nädala jooksul vestluse toimumisest elektroonilise sisseastumiskeskkonna kaudu.

 

3.16. Mõjuva põhjuseta sisseastumistestile või vestlusele ilmumata jätmine loetakse automaatselt kooli kandideerimisest loobumiseks.Sisseastumistesti ja sisseastumisvestluse tulemuste ning 9. klassi kokkuvõtvate hinnete alusel moodustub pingerida, mis on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas kooli õppima asumise kutse saatmiseks. Õpilased, kellele ei saadeta kutset, jäävad ootenimekirja.

 

3.16.1. Kokkuvõtvate hinnete kogusumma arvestamisel võetakse arvesse 9. klassi klassitunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinded ning hoolsuse ja käitumise hinded. Kui 9. klassi klassitunnistusel kasutatakse 5-palli süsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse tulemused 5-palli süsteemi.

 

3.16.2. 9. klassi klassitunnistuse kümne õppeaine, hoolsuse ja käitumise hinnete kogusumma ning testil ja vestlusel saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 20%, testi punktid 40% ning vestluse punktid 40% õpilase punktide kogusummast.

 

3.17. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise kahe nädala jooksul kooli õppima asumise kutse saatmisest.

 

3.18. Ootenimekirjas pingerea kõrgeimal kohal olevale õpilasele pakutakse õppekohta juhul, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobuja(id).

 

3.19. Koolil on õigus kooli õppima asumise kutse tagasi võtta, kui juunikuus on õpilase 9. klassi klassitunnistusel 3. trimestri või II poolaasta tulemustes mitterahuldavaid hindeid (sh hoolsuse ja käitumise aastahinne) või kui põhikooli lõpetaja ebaõnnestub ühtse põhikooli lõpueksamil (peab sooritama koolieksami) või kui lõpueksami tulemus on 49% maksimumtulemusest või vähem. Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas pingereas kõrgeimal kohal olev õpilane.

 

3.20. Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

 

3.21. Õpilased, kes on saanud kutse asuda õppima Tabasalu Gümnaasiumisse, peavad selle kinnitama hiljemalt kutses määratud kuupäevaks sisseastumiskeskkonnas. Viidatud tähtajaks kinnitamata jätmine loetakse automaatselt kutse tagasilükkamiseks.

 

 

4. Vastuvõtmine

 

4.1.Õpingute alustamiseks esitab õppima asumise kutse saanud ja selle kinnitanud õpilane sisseastumiskeskkonnas järgmised sisseastumisdokumendid:

 

4.1.1. taotlus kooli vastuvõtuks;

 

4.1.2. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinnetelehe koopia);

 

4.1.3. 9. klassi klassitunnistus;

 

4.1.4. passi või isikutunnistuse (ID-kaart) (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia;

 

4.1.5. hinneteleht, klassitunnistus või gümnaasiumi õpinguraamat koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (G2 ja G3 astujad ning õppeperioodi ajal G1 astujad);

 

4.1.6. väljavõte õpilasraamatust (G2 ja G3 astujad).

 

4.2.Tervisekaart esitatakse kinnises ümbrikus kooliõele õppeaasta alguses.

 

4.3.G1 astujate sisseastumisdokumente võetakse vastu 17. juunist kuni 28. juunini (sh).

 

4.4.Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab kooli vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase kooli vastuvõtmise, lähtudes punktis 3.9 kirjeldatud pingereast ja punktis 3.19 kirjeldatud tingimuste täitmisest.

 

4.5.Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilasi sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 1. juulil.

 

4.6.Kool garanteerib vahetusõpilaseks läinud vastuvõetud õppijale õppekoha järgmiseks õppeaastaks.

 

4.7.Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

Korduma kippuvad küsimused

Milline on Tabasalu Gümnaasiumi tunniplaan?

Mis tähendab, et reeded on iseseisva õppimise päevad?

Reeded on valikainete ja iseseisva õppimise päevad – sa saad läbida valikaineid, mis on väljaspool koolimaja (nt TalTechis), minna praktikale mõnesse ettevõttesse, arendada oma meeskonnaga projekte või õpilasfirmasid, süveneda juhendatud iseseisvasse töösse, tegeleda uurimistööga, osaleda e-kursustel ja koolitustel.

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid, vaid on lennupõhised mentorgrupid. Kuid oma lennu- ja koolikaaslastega puutud sa palju kokku nii ühisloengutes, valikainetes kui ka kooli üritustel ja väljasõitudel

Kui palju on koolis erinevaid toredaid üritusi?

Kui palju on koolis erinevaid toredaid üritusi, kui aktiivne on õpilasesindus ning kui palju õpilased räägivad kaasa koolielu korraldamises, sõltubki teist ja teie tahtest – meie omaltpoolt toetame ja soodustame seda igati.