G1 (10. klass)

 

Sisseastumise info ja küsimused palume edastada ainult läbi sisseastumine.ee keskkonna või aadressil sisseastumine@tbg.edu.ee

 

 

Muudatustest Tabasalu Gümnaasiumi G1 vastuvõtu tingimustes

 

Seoses 6. aprillil EISi keskkonnas testi sooritamise ajal tekkinud tehniliste häiretega ei saa me testivooru tulemustega pingerea koostamisel arvestada. Tegemist on erandolukorraga. Tabasalu Gümnaasiumi vastuvõtukord ütleb: „5.7. Vastuvõtukorra rakendamisega seotud küsimused lahendab vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni pädevuses on otsustada korrast erandite tegemine.“.  

 

Vastuvõtukomisjon on otsustanud teha erandi, milleks on vastuvõtu protsessis testide mitte arvestamine, mis tõttu pingerea punktid moodustuvad 100% vestluse punktidest (varasemalt moodustusid pingerea punktid põhimõttel, et testi punktid moodustavad 60% ning vestluse punktid 40% punktide kogusummast). 

 

 

Kokkuvõtvalt oleme edasise osas teinud järgmised otsused

 • vestlusele kutsume kõik tunnistuse alusel testile või järeltestile pääsenud õpilased, kes märkisid Tabasalu Gümnaasiumi oma 1. või 2. eelistuseks (v.a õpilased, kes testile ei ilmunud ja kes sellest teada ei andnud – nende kandideerimine on tühistatud);  

 • sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikul 18.-26. aprill. Kui kandidaadile antud ajavahemik mõjuvatel põhjustel ei sobi, lepitakse kandidaadiga aeg eraldi kokku;  

 • vestluse kutse saadetakse sisseastumine.ee keskkonnas 15. aprillil;  

 • vestlusvooru tulemuste põhjal moodustub kandidaatide pingerida (vestlus moodustab 100%);  

 • kehtima jääb TBG vastuvõtukorra punkt 4.9.4., mis ütleb: “Vestlusel saadud punktidele lisatakse lisapunktid, kui õpilase 9. klassi kokkuvõtvad hinded on ainult “head” ja “väga head” (“4” ja “5” või sellele vastavad). Lisapunktide väärtus on  ainult hinnete "väga hea" korral 10 punkti ja hinnete "hea ja väga hea” korral 5 punkti. Kui 9. klassi kokkuvõtvate hinnete hulgas on ka "rahuldavaid" hindeid, lisapunkte ei lisata.”;  

 • sisseastujate pingerea alusel saadetakse 30. aprillil kutse G1 õppima asumiseks (pingerea 120 esimest). Ülejäänud kandidaadid jäävad ootejärjekorda. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise hiljemalt 6. mail. Õppijakohta pakutakse ootenimekirjas olevale õpilasele pingerea alusel, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid.  

 

 

Selgitused

 • Me ei korralda uuesti teste, sest me ei pea mõistlikuks panna kandideerijad taaskord läbi tegema mahukaid ja keerulisi protsesse. Sisseastujad nägid suurt vaeva laupäevase testiga. Uuesti neid samasse olukorda me kindlasti panna ei soovi. Me tunnustame õpilaste suurt tööd ja pingutust.

 • Me ei võta pingerea moodustamise aluseks õppija keskmist hinnet. Esiteks ei pea me antud olukorras vajalikuks ega õpilassõbralikuks kandidaatide eelsõelumist. Võtame vestlusele kõik õpilased, kes on meid märkinud oma 1. või 2. eelistuseks. Teiseks ei lähtu meie vastuvõtukord keskmisest hindest. Me soovime piirduda vaid ühe erandi tegemisega vastuvõtu protsessis (milleks on testide mittearvestamine) ja me ei pea õiglaseks luua keset protsessi juurde uut hindamisalust. 

 • Vestlusvooru pääseb nüüd rohkem kandidaate. Kui varasemalt oleks testi tulemuste alusel moodustunud pingerida, mille alusel oleksime kutsunud õpilasi vestlusele (lisaks kehtis ka klausel, et koolil on õigus õpilast vestlusvooru mitte kutsuda, kui tema testi tulemus või mõne üksiku testi osa tulemus on alla 50%), siis nüüd kutsume vestlusele kõik 1. ja 2. valiku õpilased.  

 

 

Sisseastumisvestlused

 • Jääb kehtima vastuvõtukorras sõnastatud põhimõte: „4.8.1. Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§ 4) välja toodud üldpädevustele ning selgitada välja õpilase valmisolek pühenduda gümnaasiumiõpingutele, huvid ja motiveeritus Tabasalu Gümnaasiumis  õppimiseks. Vestlust hinnatakse kooli kirjeldatud hindamismudeli alusel.“
 • Teisisõnu, vestlusel faktiteadmisi jätkuvalt ei kontrollita ning ülesandeid lahendama ei panda. Vestlusel on avatud küsimused, kus kandidaat saab väljendada oma arvamust, hoiakuid, väärtuseid, demonstreerida silmaringi ning rääkida endast ja oma huvidest.  
 • Pikendasime vestlusaja 20 minuti pealt 30 minuti peale, mis annab võimaluse põhjalikumaks vestluseks. Samuti suurendasime vestluskomisjoni liikmete arvu kahe pealt kolme peale, et komisjon oleks tervikuna mitmekülgsem ja objektiivsem.  
 • Oleme töötanud välja varasemate aastatega võrreldes veelgi põhjalikuma vestluse hindamismaatriksi, mis vähendab hindajate võimalust olla subjektiivne – punkte saab anda vaid maatriksist lähtudes ning punktid arvutatakse kolme komisjoniliikme keskmistena.  
 • Nii meie kooli kui teiste riigigümnaasiumite kogemus on näidanud, et maatriksil põhinev vestlus annab väga hea ülevaate õpilase võimekusest ja valmisolekust gümnaasiumis õppida. Muret ei pea tundma ka need kandidaadid, kes tunnevad, et nad ei ole verbaalselt nii võimekad kui teadmiste kirjalikus presenteerimises – kinnitame siinkohal, et vestluskomisjoni liikmed on professionaalsed õpetajad, kellel on suur kogemus noortega suhtlemisel ja nende mõistmisel. Samuti toetub hindamismaatriks jutu sisule, mitte lihtsalt suulisele eneseväljendusele.   

 

 

Tabasalu Gümnaasiumi vastuvõtu korra leiad siit.

 

Ülevaade teiste HarTa koolide muudatustest seoses sisseastumisega on leitav siit

 

 

Edasine ajakava

 • 18.-26. aprill 2024 – sisseastumisvestlused õpilastega, kes märkisid Tabasalu Gümnaasiumi oma eelistuses esimeseks või teiseks.
 • 30. aprill 2024 – teade vestluse tulemusest ja otsus kooli vastuvõtmise kohta saadetakse sisseastumine.ee kaudu. 
 • 6. mai 2024 – kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha.
 • 17.-26. juuni 2024 – koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine sisseastumine.ee keskkonnas. 

 

Kooli vastuvõtmine

 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel.  
 • Pingerea alusel saadetakse sisseastumiskeskkonnas 30.04.24 õpilastele kutsed asuda õppima Tabasalu Gümnaasiumis või ootenimekirja jäämise kohta.  
 • Kutse saanud õppija kinnitab õppijakoha hiljemalt 06.05.24. 
 • Õppijakoha kinnitamata jätmisel arvestatakse seda kui õppijakohast loobumist. Sellisel juhul saadetakse kutse koolikoha osas ootenimekirjas olevale järgmisele õpilasele (pingerea alusel).  
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilase üheksanda klassi tunnistusel on mõni mitterahuldav hinne või põhikooli lõpueksami tulemus on vähem kui 50%. 

 

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

 • 17.06.24 – 26.06.24 koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine sisseastumine.ee keskkonnas:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;

– 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;

– digiallkirjastatud vanema või hooldaja avaldus õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmiseks. 

 

Vastuvõttu puudutavate küsimuste korral palun kirjuta: sisseastumine@tbg.edu.ee