Valikained sügissemestril 2022/2023 õppeaastal

AMERICAN ENGLISH CLUB

The English Club is an easy and amazing way to socialize with others in English. In the English Club you will you get a chance to practice many different English language skills in a positive and enthusiastic atmosphere. In addition, you will learn more about American culture and traditions.

 

https://taltech.ee/en/americanspace/american-english-club

Arhitektuur kui elukeskkond

„Arhitektuur kui elukeskkond“ valikaine eesmärk on avada koos arhitektuuri mõiste ning näha selles mitmekesisust ja –kihilisust. Õpime näidete, arutelude ja illustreerivate piltide abil, külastame Arhitektuurimuuseumi, arhitektuuribürood. Ainest saad inspiratsiooni, kas arhitektuur on ka sinu tulevikuteema või pigem mitte.

Autokool

Disainmõtlemine

Hispaania keel algajatele

Hispaania keele algkursus.

Investeerimine

Investeerimise kursuse käigus soovin teha õpilastele selgeks, kuidas ja miks peaks alustama investeerimisega. Alustame loomulikult põhiasjast, milleks on säästmine. Edasi süveneme investeerimise teemasse, alustame riskidest ja põhjustest, miks igaüks peaks investeerima. Järgmisena tutvume varaklassidega, vaatame, mis on nende erisused ja sarnasused. Soovin anda ülevaadet ka teiste finantsinstrumentide kohta. Samuti jälgime olukorda balti börsil.

Investeerimine edasijõudnutele

Õpetan ka aktsianalüüsi alused, kuidas aktsiad analüüsida ja tähtsad suhtarvud ja, kuidas neid tõlgendada. Samuti toimuksid ka mõned külalisloengud, kus oma ala eksperdid saaksid teemast räääkida.

Jätkusuutlik iduettevõtlus

Kursus koosneb praktilise suunitlusega õppetegevustest, mille

 

raames käsitletakse teemadena ringmajandust, meeskonnatöö aluseid, kultuuridevahelise koostöö aluseid ja piiriülese suhtluse põhitõdesid. Lisaks saavad õpilased alusteadmised innovatsiooni juhtimisest, turu-uuringute läbiviimise meetoditest ja prototüübi loomise põhimõtetest. Kursuse lõpus esinevad noored nn. liftikõnedega, millega nad tutvustavad kaaslastele ja laiemale publikule oma väljamõeldud äriideesid. Õppetöö toimub kontakttundidena ning meeskondades grupitöö vormis.

 

Kursuse eesmärk on anda õpilastele teadmised jätkusuutliku ettevõtte loomisest, innovatsiooni juhtimisest, prototüüpimisest ning turu-uuringute läbiviimise meetoditest. Kursusel osalejad saavad arendada endas oskuseid meeskonnana tegutsemisel.

 

Kursuse läbinud omavad teadmisi ettevõtluse alustest ja jätkusuutlikust ettevõtlusest, tunnevad meeskonnas töötamise põhimõtteid, omavad teadmisi innovatsiooni juhtimisest, tunnevad turu-uuringute meetodeid ja prototüüpimise põhimõtteid, oskavad vormistada ideid reaalseteks toodeteks/teenusteks. Samuti saavad osalejad oskusi sellest, kuidas oma ideid teistele tutvustada.

 

Lisaks jagaksin heal meelel ka linki programmi kodulehele, kus on olemas kõik õppematerjalid, mida kursusel kasutama hakkame: https://changemakers.samk.fi/eplatform/

Korea keel algajatele

Kursus on mõeldud algajatele, kes on mõelnud alustada korea keele õpingutega, aga pole saanud veel võimalust, et seda teha. Eesmärgiks on omandada algtase A1.1, et suhelda korea keeles ja mõista Korea elulaadi ja kultuuri.

Küberturve tänapäeva maailmas

Küberturbe aine raames räägime kõigest küberturbega seonduvast - tavainimese küberhügieenist kuni riigi küberkaitseni. Räägime küberturbe olemusest ja erinevatest aspetkidest. Räägime tavalistest inimestest: kuidas neid rünnatakse, kuidas nad ennast kaitsma peaks. Arutame firmade ja suurte asutuste teemadel, räägime rahvusvahelistest küberrünnetest ja kurjategijatest. Kursuse jooksul käime läbi mitmed erinevad küberturbe aspektid ja teeme ise küberturbe teemalisi abimaterjale. Kursuse lõpus on osalejatel laiad teadmised küberturbe erinevatest aspektidest ja ennast huvitaval teemal ka sügavamad teadmised ja oskused. Kursusel ei pea programmeerima ega arvutisüsteeme tundma, aga kui sellekohane huvi on, saab ka selles osas ennast arendada.Töötame koos ja iseseisvalt, klassis ja kodus. Aine õpetaja töötab õppejõuna ja küberturbe konsultandina.

Lavaline eneseväljendus

Lavalise eneseväljenudse peamiseks eesmärgiks on kasvatada noorte esinemisjulgust. Samuti julgustada noori väljendama oma mõtteid neile sobiva meediumi kaudu, olgu selleks siis kõne või pantomiim. Lavalise eneseväljenduse üks põhirõhk on ka kaunil emakeele kõlal. Õppeaine suurendab õppuri huvi maailma ja inimeste vastu ning küsimuste küsimine on selles aines ainult teretulnud nähtus. Antud kursuse lõpetanud on eneseteadlikumad ja empaatilisemad kui nad olid seda kursusele tulles.

Loovkirjutamine

Õpime arendama, müüma ja kirjutama teleseriaali. Kursuse jooksul jõuame tutvuda stsenaariumikirjutamise erinevate formaatidega, arendada sünopsist, treatment’i ja karaktereid. Kursuse lõpuks kirjutab iga õpilane oma sarja esimese osa ehk piloodi. Samuti tutvume Eesti telemaastiku oluliste tegijatega produtsentidest näitlejateni. Loeme kaasaegsete sarjade ja filmide stsenaariume. Harjutame ka filmi- ja telekriitika kirjutamist ning arutame konstruktiivse tagasiside olemuse üle. Kursuse juhendaja Andra Teede on olnud tegev stsenarist ligi kümme aastat. Ta on kirjutanud nii Eestis kui Soomes, nii lühikesi klippe, seriaale kui täispikka mängufilmi.

Läbirääkimiste kool

Majandusõpe algajatele

Kursuse „Majandusõpe algajale“ raames saadakse alljärgnevad teadmised:

  • Majanduse olemus.
  • Nappus ja kompromiss, alternatiivkulu.
  • Majanduse põhivalikud: mida? kuidas? kellele?
  • Tootmistegurid: loodusressursid, inimressursid ja kapital.
  • Mikro- ja makroökonoomika.
  • Turumajanduse alused: eraomand, hinnasüsteem, turukonkurents, ettevõtlikkus. Motiiv.
  • Kasum.
  • Majandussüsteemid: käsu-, tava-, turu- ja segamajandus.

Kursuse jooksul kohtutakse ühe ettevõtjaga ja külastatakse ühte ettevõtet või ettevõtlusküla Tartus.

Muusikateooria praktiline kursus

Solfedžosüsteemid, harmoonia, arranžeering.

Noored poliitikud

Valikaine neile, keda huvitab sise- ja välispoliitilika, kes tahavad aru saada, kuidas poliitikat kujundatakse ja kuidas see toimib ning mida peaks teadma kodanik, et käituda targa valijana või ka ise poliitika tegemises kaasa lüüa.

Tundides arutleme aktuaalsetel poliitilistel teemadel, analüüsime meie riigis ja mujal maailmas toimuvaid sündmusi ja avame koos nende tagamaid. Õpime, kuidas moodustada poliitilist rühmitust (erakonda) ja koostada valimisprogrammi, kuidas oma seisukohta avalikuks teha ja kaitsta ning missuguseid poliittehnoloogilisi võtteid on aus ja ebaaus kasutada.

Valikaine õpetajal on varasem kogemus nii poliitiku kui poliitikaajakirjanikuna. Ta ei kuulu ühessegi erakonda ja valikaine käsitlus on rõhutatult erapooletu.

Parafraseerides Vana-Kreeka poliitikut ja väejuhti Periklest: kui sa ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika varem või hiljem sinuga.

Praktilised tööd bioloogias

Praktilised tööd bioloogias on käed külge valikaine, mis toimub meie kooli laboris. Valikaine on Sulle, kui Sa soovid rakendada teadusliku uurimise meetodeid lihtsamate loodusteaduslike probleemide lahendamisel ning arendada oma leidlikkust praktiliste tööde tegemisel. Kursuse käigus viime läbi erinevaid bioloogiaga seotud uurimusi ja vaatlusi. Töö toimub 2-4 liikmeistes rühmades. Kursuse käigus saad arendada nii oma uurimuslikke oskusi, praktilisi oskusi laboris töötamiseks kui ka loodusteaduslike laboritööde korrektset vormistamist. Praktikumide käigus uurime näiteks, miks on hea, et inimkeha sisetemperatuur on just 37°C, millised taimed on head looduslikud indikaatorid keskkonna pH hindamiseks, kuidas muutub hingamisel kopsudes õhu koostis, millised nähtava valguse lainepikkused panevad taimed paremini kasvama, kuidas vesi rakkudesse saab, kes elavad hapukapsavedelikus… Täpne teemadevalik sünnib koostöös osalejatega. Kursuse käigus õpid kompetentsete ja põhjendatud otsuste tegemist, meeskonnatööd ning oma aja planeerimist. Valikaine sooritamiseks on vaja osaleda praktikumides ning esitada protokollid.

Programmeerimine

Programmeerimise algõpetus keskendudes Pythoni programmeerimiskeelele.

Saksa keel algajatele

Saksa keele algkursus.

Saksa keel edasijõudnutele

Saksa keele kursus edasijõudnutele NB! Saksa keelt varem õppinutel võimalik saada sellest teine võõrkeel. Täpsem info õpetajalt

Sotsiaalpsühholoogia

Meie elu üheks liikumapanevaks jõuks on suhted teiste inimestega. Inimestena oleme me sotsiaalsed olendid ning meie elu kvaliteedi määravad suhted meie ümber. Kuigi teadlased on inimestevaheliste suhete uurimisega tegelenud alles viimased 100 aastat, võib väita, et omal moel oleme me kõik sotsiaalpsühholoogid – jälgime teisi ja ennast, püüame aru saada sellest, kuidas inimesi mõjutame ja kuidas ümbritsevad inimesed omakorda meie mõtteid, tundeid ja käitumist mõjutavad.

 

Valikaines püüame isikliku elukogemuse siduda sotsiaalpsühholoogide uuringutega. Eesmärk on mõista paremini seda, kuidas toimib maailm meie ümber. Teemad, millele me koos vastuseid otsime on järgmised: mida tähendab sotsiaalne roll? Kuidas me tajume teisi inimesi ja mis seda mõjutab? Kuidas kujunevad hoiakud, stereotüübid, miks inimühiskonnas esineb diskrimineerimist? Kuidas kujunevad suhted gruppides ja kuidas grupid omavahel suhtlevad? Mis on armastus ja kuidas kujunevad soorollid?

 

Õppimine toimub läbi aktiivsete tegevuste – grupitööd, rollimängud, sotsiomeetria ja seega on ainetundides kohalkäimine kohustuslik. Iseseisva grupitööna tuleb õpilastel asuda sotsiaalpsühholoogi rolli ja uurida üht sotsiaalset fenomeni.

 

Sissejuhatus praktilisse õigusteadusesse

Kursus „Sissejuhatus praktilisse õigusteadusesse“ annab praktilisi teadmisi tavakodanikule ning loob ettekujutuse õigusteaduse õppimisest ülikoolis ning erinevatest õigusametitest. Kursus on loodud neile, kes ei ole õiguse spetsiifiliste valdkondadega varem kokku puutunud. Õpetamine toimub eluliste juhtumite põhiselt erinevaid valdkondi omavahel lõimides. Kursuse lõpetaja saab algteadmised teemadel: Mis on õigus ja kuidas see tekkis; Eesti õigussüsteemi ajalooline kujunemine; Õigussuhe; Põhiseadus; Inimõigused; erinevad õigusliigid; Lepingud; Tarbijakaitse; Karistamine ja karistusõigus; Kohtumenetlus. Kursuse käigus tutvutakse erinevate kaasustega ning lahendatakse ka üks kaasus Riigikohtu konkursi raames. Võimalusel külastatakse ühte kohtu liiki või kutsutakse õigusvaldkonda esindav külaline.

Süvendatud matemaatika G3 lennule

Kursus on mõeldud G3 laia matemaatika õpilastele omandatud kursuste teemade osaoskuste süvendamiseks. Kuna laia matemaatika õppekava on väga tihe nii kursuste arvu kui sisu poolest, siis keerukamate ülesannete lahendamiseks ei jätku ajalist ressurssi. Selle kursuse eesmärk ongi korvata seda puudujääki. Lahendades "krõbedamaid" ülesandeid korrata õpitud teoreetilist materjali, leida uusi seoseid ja eksperimenteerida erinevate lahendusvõtetega.

Toitumise alused

Me õpime koolis eluks vajalikke oskusi/teadmisi, kuidas lahendada probleeme. Mina aga sooviksin teile õpetada, kuidas ennetada tervisemuresid! Kuidas elada kvaliteetset elu ning ma väga tahaks ümber lükata müüte. Toit ei ole halb ning toitu saab nautida, minu töö on teile tutvustada seda UUDSET mõtlemist just läbi om kogemuste. Peale toitumise aluseid oskad sa süüa igapäevaselt hästi, mitmekülgselt ning vastavalt enda vajadustele!

Väitlemine

Kas oled olnud olukorras, kus klassi ees esitlust tehes hakkavad käed ja lõug värisema, vaidluste ajal saavad argumendid otsa ja meedia infotulvas on raske eristada fakte arvamustest? Kui vastasid ühelegi neist küsimustest jah, siis tule väitlema! Väitluskursuse jooksul on sul võimalik õppida argumenteerimise põhitõdesid, efektiivset kõnelemist ja kriitilist mõtlemist. Uute oskuste õppimisega kaasneb alati ka veidi teooriat, aga kursus on üles ehitatud viisil, et teadmiste kinnistamiseks teeme erinevaid praktilisi harjutusi. Muidugi ei puudu kursuselt ka väitlused teiste kaasõpilastega.

Õpilaste praktika ettevõtetes

Üle-Eestiline "Ühiskonna ja demokraatia" kursus