Mis on vabatahtlik töö Tabasalu Gümnaasiumis?


Vabatahtliku töö mõte on õpilastel aidata kaasa enda valitud
organisatsiooni või kooli poolt soovitatud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale
jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet.

 


Millest koosneb vabatahtlik töö?


Vabatahtlik töö on Tabasalu Gümnaasiumis küpsuseksami üks osa.
See koosneb kahest kohustuslikust osast:
• vabatahtlikul tööl osalemisest
• aruande (Tõendi) esitamisest ja eneseanalüüsist mentortunni vihikusse

 


Kui kaua vabatahtlik töö kestab?


Vabatahtliku töö raames panustab õpilane ühe õppeaasta jooksul 26 astronoomilist vabatahtliku
töö tundi (26x60 min). Soovituslik on see läbida esimese gümnaasiumi kooliaasta jooksul (ehk G1s). Vabatahtlik töö on võimalus ka G2 ja G3 õpilastele valikaine “Vabatahtlik töö” raames.

 


Kus vabatahtlikku tööd teha saab?


Väljaspool kooli vabaühenduste tegevustesse või ühiskondlikesse tegevustesse
panustamine, näiteks osalemine noortekeskuse töös, MTÜ-de tegevustes kaasa löömine,
kogukonnas mõne projekti ellu viimine, vabatahtlikuna kogukonnas ürituse korraldamisel
osalemine, suurtel festivalidel, spordivõistlustel panustamine vms.

Vabatahtliku töö võib ellu viia ühes osas panustades ühe ettevõtmise ja organisatsiooni tegemistesse või osade kaupa, panustades mitme erineva organisatsiooni tegemistesse. Iga eraldiseisva projekti kohta tuleb esitada eraldi tõend.

 


Mida tuleb teha vabatahtliku töö lõppedes?


Praktika lõppedes tuleb õpilasel täita Tabasalu Gümnaasiumi vabatahtliku töö tõend ja teha kokkuvõte (eneseanalüüs) oma mentortunni vihikusse.

 


Mida annab vabatahtlik töö Tabasalu Gümnaasiumi õpilastele?


• õpilased teadvustavad end ühiskonnaliikmetena, kes saavad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada
• õpilased õpivad ennast motiveerima, koostööd tegema, aega planeerima ja kaasama
• õpilased oskavad pärast praktikat kaaluda vabatahtlikku tegevust ja vabaühenduses töötamist
• õpilased saavad töökogemuse, mis aitab valida tulevast eriala ja annab parema positsiooni tööturul ja ülikooli astumisel

 


Mida annab vabatahtlik töö koolile?


• toob kooli kogemused elust enesest
• arendab paljusid üldpädevusi, sh sotsiaalset ja kodanikupädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust ning ettevõtlikkuspädevust
Mida annab vabatahtlik töö vabaühendusele?
• aitab kaasata kooli ja noori kogukonna tegevustesse
• noored toovad vabaühendustesse uusi mõtteid ja teadmisi ning aitavad praktika käigus ühtteist ka päriselt ära teha