Registreerimine 2022/2023 õppeaastaks on lõppenud!

Sisseastumine

2022/23 õppeaastaks õppima asumine

G1 (10. klass)

1.-27. märts 2022 – registreerumine sisseastumiseks aadressil https://sisseastumine.ee/viimsitabasalu

9. aprill 2022 – sisseastumise test (koolis)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses

Sisseastumistesti näidisülesanded:

25.-29. aprill 2022 (koolivaheaeg) – sisseastumisvestlus

Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli poolt kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel, selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. Vestlust hinnatakse ühtse hindamismaatriksi alusel. Hindamismaatriksiga hinnatakse nelja valdkonda (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus).

Täpsem info sisseastumise korraldusest (sh täpsem info testide ja vestluse kohta) on leitav Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korrast.

7. veebruaril toimunud virtuaalset infotundi G1 sisseastujatele on võimalik järelvaadata SIIN

G2 ja G3 (11. ja 12. klass)

Õppima asumise huvi korral palun kontakteeruge õppejuht Jüri Käosaarega (+372 56562063  juri.kaosaar@tbg.edu.ee).

Õppetöö korraldus

Tabasalu Gümnaasium on koht, kus teadmiste omandamine käib koos eluliste näidetega töö-, teadus- ja ärielust, võimaldamaks oma huvisid ja andeid ära tunda ja arendada. Pakume haridust parimal võimalikul tasemel ja läbi individuaalse lähenemise, et valmistada ette heaks toimetulekuks suuresti muutuvas ühiskonnas. Pakume haridust õppijakeskselt, nüüdisaegselt, kaasavalt ja paindlikult, et koolitada eneseteadlikud ennastjuhtivad,
elus hakkama saavad õpilased.

Meil ei ole fikseeritud õppesuundi

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole fikseeritud õppesuundi ega ka mooduleid. Me pakume koostöös partneritega (kõrgkoolid, kutsehariduskeskused, riigigümnaasiumid ja eriala spetsialistid) mitmekesiseid valikaineid, mille seast saab iga õpilane valida aineid vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele.

Tabasalu GÜmnaasium - komplekteeri ise individuaalne õpitee

Saad komplekteerida oma individuaalse õpitee

Usume, et gümnaasiumi eesmärk ei ole spetsialiseerumine, kuid laialdased valikud seda kindlasti ei välista. Valikainetest saab õpilane koostöös täiskasvanud mentorite ja õpilasnõustajatega kokku komplekteerida oma individuaalse õpitee, olgu selleks spetsialiseerumine mõnele kitsamale valdkonnale või laialdaste valikainete läbimine õppimaks tundma, mis on tema jaoks väljakutsuv, põnev ja milles ta ennast tulevikus edasi tahab arendada.

Tabasalu GÜmnaasium - õpilase panus

Arvestame õpilaste enda panust

Tabasalu Gümnaasiumis arvestatakse õppetöö mahu sisse kogu õpilase panust õppimisse, sealhulgas kontakttunnid, juhendatud iseseisev töö (ka kodune töö), praktika ja projektid. Õppetöö mahtu arvestatakse ainepunktides. Ka koolivälisel ajal läbitud kursuseid ja huvialaringe on tingimustele vastamisel võimalik valikainetena kooli õppetöö mahu sees arvestada (VÕTA süsteem).

Tabasalu GÃœmnaasium - enesejuhtimine

Tegeleme õpilaste enesejuhtimise arendamisega

Kõik Tabasalu Gümnaasiumi õpilased läbivad õpilase võimestamise mooduli, kus tegeletakse enesejuhtimise arendamisega (füüsiline, vaime ja sotsiaalne tervis; õppima õppimine; ajaplaneerimine; eesmärkide seadmine; suhtlemisoskused; rahatarkus ning karjääri planeerimine). Moodul koosneb teooriatundidest, praktikast, grupi- ja individuaalmentorlusest.

Korduma kippuvad küsimused

Loe lähemalt, mida on teised meie käest küsinud. Äkki leiad oma küsimusele vastuse.

Tabasalu Gümnaasiumis hakkavad olema 75-minutilised tunnid, koolipäev algab 8.30 ja lõppeb orienteeruvalt 16:00.

Reeded on valikainete ja iseseisva õppimise päevad – sa saad läbida valikaineid, mis on väljaspool koolimaja (nt TalTechis), minna praktikale mõnesse ettevõttesse, arendada oma meeskonnaga projekte või õpilasfirmasid, süveneda juhendatud iseseisvasse töösse, tegeleda uurimistööga, osaleda e-kursustel ja koolitustel.

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid, vaid on lennupõhised mentorgrupid. Kuid oma lennu- ja koolikaaslastega puutud sa palju kokku nii ühisloengutes, valikainetes kui ka kooli üritustel ja väljasõitudel.

Kui palju on koolis erinevaid toredaid üritusi, kui aktiivne on õpilasesindus ning kui palju õpilased räägivad kaasa koolielu korraldamises, sõltubki teist ja teie tahtest – meie omaltpoolt toetame ja soodustame seda igati.