Sisseastumine

Dokumentide esitamine:

1) elektrooniliselt kooli üldmeilile kool@tbg.edu.ee vahemikus 14.-30. juuni 2021. Meili saates palun panna pealkirjaks “Õpilase ees- ja perekonnanimi sisseastumisdokumendid”.

2) füüsiliselt 21., 22., 25. või 28.-30. juunil 2021 kell 11-15 Tabasalu Spordikompleksis (Kooli 1, Tabasalu) (sama ruum, kus toimus ka sisseastumisvestlus). Kohapeal on võimalik originaaldokumentidest koopiaid teha.

Väljavõte kooli vastuvõtukorrast:
4. Vastuvõtmine
4.1. Õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:
     4.1.1. Põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse ja
     hinnetelehe koopia);
         4.1.1.1. Juhul kui ilmneb, et lõputunnistusel on mitterahuldavaid hindeid, siis on koolil õigus õppima asumise kutse           tagasi võtta.
     4.1.2. Passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia.
     4.1.3. 11. või 12. klassi astumise korral eelneva(te) õppeasutus(t)e hinnetelehed

2021/22 õppeaastaks õppima asumine:
10. klass – kõik õppekohad täidetud
11. ja 12. klassi õppima asumise huvi korral palun kontakteeruge õppejuht Jüri Käosaarega.

Jüri Käosaar (õppejuht)
+372 56562063
juri.kaosaar@tbg.edu.ee

Õppetöö korraldus

Tabasalu Gümnaasium on koht, kus teadmiste omandamine käib koos eluliste näidetega töö-, teadus- ja ärielust, võimaldamaks oma huvisid ja andeid ära tunda ja arendada. Pakume haridust parimal võimalikul tasemel ja läbi individuaalse lähenemise, et valmistada ette heaks toimetulekuks suuresti muutuvas ühiskonnas. Pakume haridust õppijakeskselt, nüüdisaegselt, kaasavalt ja paindlikult, et koolitada eneseteadlikud ennastjuhtivad,
elus hakkama saavad õpilased.

Meil ei ole fikseeritud õppesuundi

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole fikseeritud õppesuundi ega ka mooduleid. Me pakume koostöös partneritega (kõrgkoolid, kutsehariduskeskused, riigigümnaasiumid ja eriala spetsialistid) mitmekesiseid valikaineid, mille seast saab iga õpilane valida aineid vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele.

Tabasalu GÜmnaasium - komplekteeri ise individuaalne õpitee

Saad komplekteerida oma individuaalse õpitee

Usume, et gümnaasiumi eesmärk ei ole spetsialiseerumine, kuid laialdased valikud seda kindlasti ei välista. Valikainetest saab õpilane koostöös täiskasvanud mentorite ja õpilasnõustajatega kokku komplekteerida oma individuaalse õpitee, olgu selleks spetsialiseerumine mõnele kitsamale valdkonnale või laialdaste valikainete läbimine õppimaks tundma, mis on tema jaoks väljakutsuv, põnev ja milles ta ennast tulevikus edasi tahab arendada.

Tabasalu GÜmnaasium - õpilase panus

Arvestame õpilaste enda panust

Tabasalu Gümnaasiumis arvestatakse õppetöö mahu sisse kogu õpilase panust õppimisse, sealhulgas kontakttunnid, juhendatud iseseisev töö (ka kodune töö), praktika ja projektid. Õppetöö mahtu arvestatakse ainepunktides. Ka koolivälisel ajal läbitud kursuseid ja huvialaringe on tingimustele vastamisel võimalik valikainetena kooli õppetöö mahu sees arvestada (VÕTA süsteem).

Tabasalu GÃœmnaasium - enesejuhtimine

Tegeleme õpilaste enesejuhtimise arendamisega

Kõik Tabasalu Gümnaasiumi õpilased läbivad õpilase võimestamise mooduli, kus tegeletakse enesejuhtimise arendamisega (füüsiline, vaime ja sotsiaalne tervis; õppima õppimine; ajaplaneerimine; eesmärkide seadmine; suhtlemisoskused; rahatarkus ning karjääri planeerimine). Moodul koosneb teooriatundidest, praktikast, grupi- ja individuaalmentorlusest.

Soovid õppida Tabasalu Gümnaasiumis?

Registreeri ennast läbi Stuudiumi vajutades allolevale nupule.

Korduma kippuvad küsimused

Loe lähemalt, mida on teised meie käest küsinud. Äkki leiad oma küsimusele vastuse.

Tabasalu Gümnaasiumis hakkavad olema 75-minutilised tunnid, koolipäev algab 8.30 ja lõppeb orienteeruvalt 15:30.

Reeded hakkavad olema iseseisva õppimise päevad – sa saad läbida valikaineid, mis on väljaspool koolimaja (nt TalTechis), minna praktikale mõnesse ettevõttesse, arendada oma meeskonnaga projekte või õpilasfirmasid, süveneda juhendatud iseseisvasse töösse, tegeleda uurimistööga, osaleda e-kursustel ja koolitustel.

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid, vaid on lennupõhised mentorgrupid. Kuid oma lennu- ja koolikaaslastega puutud sa palju kokku nii ühisloengutes, valikainetes kui ka kooli üritustel ja väljasõitudel.

Õpetajad leiame Tabasalu Gümnaasiumisse avaliku konkursi teel – see tähendab, et kõik soovijad saavad kandideerida ning me valime välja professionaalsed, motiveeritud ja toetavad õpetajad, kes koos meiega uuenduslikku õppekava ja koolikultuuri ellu viivad.

Kui palju hakkab koolis olema erinevaid toredaid üritusi, kui aktiivne on õpilasesindus ning kui palju õpilased räägivad kaasa koolielu korraldamises, sõltubki teist ja teie tahtest – meie omaltpoolt toetame ja soodustame seda igati.