Küpsuseksam

Tabasalu Gümnaasiumis sooritab iga G3 õpilane koolieksami ehk küpsuseksami. Küpsuseksami eesmärk on kooli väärtuste ja üldpädevuste (õppija võimestamine ja mentorlus) analüüsimine ja hindamine, seostades kuulatud külalisloenguid, töö- ja tudengivarjupäevi ning vabatahtlikku tööd.

 

 

Küpsuseksami juhend

 

 

Küpsuseksami osad

 

1.1. Osavõtt kooli pakutud tegevustest:

1.1.1. Koolisündmused - 3 sündmust õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

• Projektipäev

• Spordipäev

• Vaba valik koolis toimuvast sündmusest

 

1.1.2. Külalisloengud - 5 külalisloengut õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

 

1.1.3. Õppekülastused - 3 külastust õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

• Vähemalt 1 muusemikülastus õppeaastas

• Vähemalt 1 teatrikülastus õppeaastas

• Vähemalt 1 kinokülastus õppeaastas

 

1.1.4. Mentortundides osalemine – vähemalt 9 ülesannet mentorvihikus õppeaasta kohta ning arenguvestluste kokkuvõtted.

 

1.2. Vabatahtlik töö

• 2022/23 õppeaastal ja hiljem alustanud G1 – 26h.

• 2021/22 õppeaastal alustanud G1 – 12h.

 

1.3. Varjutamine (töö- ja tudengivarjutamine)

• Sooritatakse G3-s.

 

1.4. Küpsuseksami vestlus

Dokumendiregister

 

Tabasalu Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõude palume saata e-posti aadressile kool@tbg.edu.ee ;

 

 

Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

 

Gümnaasiumi riiklik õppekava

 

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

 

Riiklik haridusvaldkonna arengukava 2021-2035

 

 

Kooliga seotud põhidokumendid

 

Tabasalu Gümnaasiumi põhimäärus

 

Privaatsuspoliitika

 

Hankekord

 

Tabasalu Gümnaasiumi hankeplaan (2023. aastal kool riigihankeid ei korralda)

 

 

Õpetajatega seotud dokumendid

 

Palgakorralduse põhimõtted 

 

Tabasalu Gümnaasiumi värbamiskord

 

 

Õpilasele

 

Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord

 

HARTA ühiskatsete korraldamise põhimõtted

 

Õppekava

 

Hindamise kord

 

Kodukord

 

Küpsuseksam

 

Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord

 

Koolivaheajad

 

Riigieksamite info

 

Koolivälise huvitegevuse arvestamine valikainena

 

Vabatahtlik töö

 

Vabatahtliku töö tõend

 

Töövarjupäeva juhend

 

Töövarju tõend

 

Tudengivarjupäeva juhend

 

Tudengivarju tagasiside vorm

 

Tänuõhtu tunnustamise statuut

 

Õnnetunni reeglid

 

Õpilasesinduse põhimäärus